Pappersmaterial

Det finns flera typer av pappersmaterial i Sibeliusmuseums arkiv. En del av samlingarna är sökbara i databasen Spegeln, resten av materialet är inte katalogiserat men sorterat enligt ämne. Tag gärna kontakt med personalen för närmare information.

Pressarkivet innehåller musikrelaterade pressklipp ur ett antal finländska dagstidningar. Dessutom ingår biografiska uppgifter, personarkiv och broschyrer om kompositörer, artister, körer, orkestrar, pop, jazz och annat musikrelaterat. Materialet, det äldsta från 1870-talet, är huvudsakligen finländskt. Arkivet är ordnat i tre olika kategorier enligt person, ort eller ämne (t.ex. ”musik och sport”). Pressmaterialet är, förutom material relaterat till Sibelius, inte katalogiserat.

I arkivet finns affischer samt konsert- och festivalprogram från slutet av 1800-talet och framåt. Materialet är finländskt och utländskt. Affischerna är katalogiserade i databasen Spegeln. Konsertprogrammen är sorterade enligt artist eller evenemang.

Arkivets handskriftssamling består av notmanuskript, handskrivna notböcker och korrespondens. De förstnämnda är sökbara i arkivets databas.

Nottrycken i arkivet är indelade i inhemska och utländska avdelningar. De inhemska noterna är katalogiserade i Åbo Akademis databas Alma, i databasen Spegeln eller i kortkatalog. De utländska noterna är inte katalogiserade, men är ordnade enligt ensemblekategori och tonsättare. Förutom dessa kategorier finns specialsamlingar, t.ex. Musikaliska Sällskapet i Åbos notbibliotek med många ovanliga nottryck. De äldsta noterna i denna samling är katalogiserade i databasen Spegeln.

I Sibeliusmuseum finns även ett mindre bibliotek innehållande främst musikvetenskaplig litteratur. Detta material är delvis sökbart via databas, delvis via kortkatalog. Se fliken Databaser för mera information.